• banner

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych

Na co niniejszym wyrażasz zgodę i kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Podaję dobrowolnie moje dane osobowe, oświadczam, iż są zgodne z prawdą i zgadzam się na ich przetwarzanie przez: Salmix Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zielonej 3, 05-080 Laski, która będzie ich administratorem. Salmix Sp. z o.o. zwana jest dalej „Administratorem”.

Jakie to dane osobowe?

  • imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy, dane do wystawienia faktury.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień (korzystania z usług), w tym do:

dostarczania zamówień

kontaktowania się w sprawie składanych zamówień

obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń

rozliczeń

windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Administrator udostępnia dane do przetwarzania dla celów rachunkowych i podatkowych firmie, która świadczy Administratorowi takie usługi. Dane kontaktowe będą udostępniane też dostawcom, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A. oraz podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych i świadczącym mu usługi hostingowe.

Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy, w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Zapewniamy Ci prawa wynikające z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: salmix@salmix.pl lub na adres do korespondencji: Salmix Sp. z o.o., ul. Zielona 3, 05-080 Laski.